නිදහස් මැණික් Brawl Stars

ඔබ නොමිලේ මැණික් ලබා ගන්නේ කෙසේදැයි සොයන්නේ නම් Brawl Starsඔයා වාසනාවන්තයි, ඉතින් තනිකම මෙතන ක්ලික් කරන්න UP නීත්‍යානුකූල ආකාරයකින් එය කරන්නේ කෙසේදැයි සොයා බලන්න!


නොමිලේ මැණික් ලබා ගන්නේ කෙසේද BRAWL STARS!

ඔබට කිසිඳු මැණික් නොලැබෙනු ඇත! ඔබ සුපර්සෙල් ප්‍රතිපත්ති නීතිය ක්‍රියාත්මක නොකරනු ඇත, මෙම ක්‍රම හැකි ඉක්මනින් නමුත් නීත්‍යානුකූලව නොමිලේ මැණික් ලබා ගැනීමේ නිල ක්‍රම වේ.

es Spanish
X